Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
2022. június 28.
Családok X. Világtalálkozója Rómában és az egyházmegyékben – Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja

Június 22-26. között Róma nyújtott otthont a pandémia miatt egy éves késéssel megtartott Családok X. Világtalálkozójának, amelyet utoljára 2018-ban szerveztek meg Dublinban. Az idei találkozót a világ egyházmegyéiben és plébániáin tartották, a korábbi évektől eltérő „policentrikus és kiterjesztett” formában. Százhúsz országból több mint kétezer küldött érkezett Rómába az ötnapos rendezvényre, amelynek az volt a fő célja, hogy rávilágítson a házasság és a család szépségére a mai világban. A magyarországi delegációt Marton Zsolt váci püspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke, a Romániából érkező római és görög katolikus tizenegy családból álló küldöttséget Pál József Csaba temesvári püspök, az RKPK Családpasztorációs megbízottja vezette. A találkozó, amelynek témája „Családi szeretet: hivatás és út az életszentséghez” június 22-én, szerdán a Családok Fesztiváljával nyílt meg Ferenc pápa jelenlétében a vatikáni VI. Pál teremben. Az egyházfő több család tanúságtételét hallgatta meg, akik megosztották tapasztalataikat a modern világ családi életének örömeiről, gondjairól, nehézségeiről és reményeiről. Köztük voltak Isten szolgája Chiara Corbella Petrillának a szülei.  Chiara életvédő aktivista volt, aki megőrizte hitét, miközben küzdött a rák ellen. Tanúságot tett egy ukrán anya és lánya is, valamint egy hat gyermekes olasz család, aki befogadta őket, miután elmenekültek az ukrajnai háború elől. Továbbá a Kongói Demokratikus Köztársaságba küldött olasz nagykövet muzulmán özvegyének tanúságtétele is elhangzott, akinek férjét humanitárius tevékenység közben gyilkolták meg.

A tanúságtételekre válaszolva Ferenc pápa közelségéről biztosította a világ minden házaspárját és családját konkrét helyzetükben. Bátorító szavakkal fordult feléjük: „Induljatok el onnan, ahol most vagytok, és onnan próbáljatok együtt haladni: együtt, mint párok, együtt a saját családotokban, együtt más családokkal, együtt az egyházzal.” A pápa az irgalmas szamaritánus képére emlékezve így szólt: „Azt akarom, hogy az Egyház mindnyájatok számára irgalmas szamaritánus legyen: egy irgalmas szamaritánus, aki közel lép hozzátok, és segít abban, hogy tovább tudjátok folytatni utatokat, és hogy tudjatok egy lépést tenni előre, bármilyen kicsi is legyen az.” A családok által elmondott tanúságtételekből kiindulva mutatott be néhány lépést ezek közül: előrelépés a házasságra való nyitottság, a keresztek felvállalása, a megbocsátás, a mások befogadása és a testvériség előmozdítása felé.

Ugyancsak a VI. Pál teremben zajlott a teológiai és pasztorális kongresszus június 23-25. között.

Pál József Csaba temesvári megyés püspök megosztotta az ezzel kapcsolatos tapasztalatait:

„A főszereplők a családok, nem csak nagy tudósok tartanak előadásokat, sőt ilyen aligha van, hanem családok tartják a műhelyeket, ők beszélnek a témákról. Azt látom, hogy az egyházban van egy ilyen elmozdulás, egy új ekléziológia van kialakulóban, például azzal kapcsolatban, hogy a családegyház hogyan alakulhat ki, hogyan tud az egyház ott, a családban élni, mindazon által, hogy a családok bekapcsolódnak a plébánia közösségébe, de ők maguk is otthonukban és más családokkal együtt hogyan élik az egyházat. Megérintett az a gondolat is, hogy a családokat kísérni kell. Régebben csak papokban gondolkodtunk, de nem csak a papok kell kísérjék a családokat, hanem a családok egymást. Olyan családok, akiket kísértek, azok vállalják, hogy kísérni fognak, egyrészt fiatal családokat, házasságuk első éveiben, aztán a házasságokat különféle élethelyzetekben, ott, ahol esetleg egy sérült gyermek születik, vagy ott, ahol a válás szélére kerültek, vagy más különböző problémák keletkeztek a családban. Szinte minden tanúságtételben elhangzott, hogy a plébánia közösségünk, a lelkipásztor, más családok segítségével sikerült megoldani a problémákat. Korábban kizárólag csak arra figyeltünk, hogy felkészítsünk a házasságra, de aztán magukra hagytuk a házastársakat: most már megházasodtak, megkapták a kegyelmet, és foglalkozunk másokkal. Itt viszont azt hangsúlyozták, hogy továbbra is kísérni kell, és a legjobb kísérés az, amikor családi közösségekben élnek. Ott a tapasztaltabb családok tudjék őket segíteni. A szülők, ha csak szóban próbálják tanítani a gyermekeiket, az valamilyen formában nem sikerül. Tehát életük példájával, a családban, abban a légkörben kell nem csak az agynak a vallásos rétegét táplálni, hiszen az egész család az Istenben él. Ha a családok megújulnak, ebből az egész egyháznak a megújulása tud fakadni.”

Szombaton délután a Szent Péter téren mutatott be szentmisét Kevin Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Kongregációjának prefektusa, Ferenc pápa mondta a prédikációt. A szentatya leszögezte, hogy „a család az első hely, ahol megtanulunk szeretni”. Megállapította többek között, hogy meg kell védenünk a család szépségét. Arra buzdította a házaspárokat, hogy a nehéz pillanatokban ismét próbálják felfedezni házastársukban a szeretetnek azt a szikráját, amely most is ott él szívükben, mint a kezdetekben. Az egyház a családokkal és a családokban él, hiszen Jézus is családból, a názáreti családból született – hirdette homíliájában Ferenc pápa. A Családok X. Világtalálkozójának keretében ez a hálaadás pillanata. Ma hálával hozzuk Isten elé, mint egy nagy felajánlásban mindazt, amit a Szentlélek elvetett bennetek, kedves családok – kezdte szentbeszédét a pápa. Utalt rá, hogy egyesek a Vatikánban vettek részt a közös elmélkedéseken, mások saját egyházmegyéikben egyfajta óriási csillagképet alkotva. A tapasztalatok, javaslatok, álmok gazdagsága mellet nem hiányoznak az aggodalmak és a bizonytalanságok sem. Most mindezeket mutassuk be az Úrnak és kérjük Őt, hogy erejével és szeretetével támogassa a családokat, az apukákat, anyukákat, gyermekeket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat. A felnőttek, gyermekek, fiatalok, idősek különböző családi tapasztalatokkal rendelkeznek, de mindnyájan ugyanazzal a reménnyel imádkoznak: Isten áldja meg és őrizze meg családjukat, a világ összes családját – fohászkodott Ferenc pápa, aki beszélt továbbá a nemzedékek között kapcsolat fontosságáról,  a szülőknek gyermekeik hivatásának felfedezésében betöltött szerepéről, a nevelők példamutató hűségéről.

A családok missziós küldetésének szövegét június 25-én, szombaton este a Családok X. Világtalálkozóját lezáró pápai szentmise végén tették közzé és osztották szét a Szent Péter téren összegyűlt családoknak. Vasárnap Ferenc pápa déli Úrangyala imádsága alkalmával a téren jelen levő híveket is megajándékozták a nagyobb méretű szentképpel, amelynek egyik oldalán P. Marko Ivan Rupnik jezsuita művész alkotása látható, a másikon a családok meghívásának szövege.

Kedves családok, arra hívlak benneteket, hogy folytassátok az utat, meghallgatva az Atyát, aki hív titeket: legyetek misszionáriusok a világ útjain! Ne járjatok egyedül! Ti, fiatal családok, bízzátok magatokat azoknak a vezetésére, akik ismerik az utat, ti, akik már előbbre vagytok, legyetek a többiek útitársai, ti, akik eltévelyedtetek a nehézségek miatt, ne hagyjátok, hogy a szomorúság vegyen erőt rajtatok, bízzatok a Szeretetben, amelyet Isten helyezett belétek, könyörögjetek minden nap a Lélekhez, hogy élessze fel újra bennetek lángját. Örömmel hirdessétek a család szépségét! Hirdessétek a gyermekeknek és a fiataloknak a keresztény házasság kegyelmét. Adjatok reményt azoknak, akik nem remélnek. Cselekedjetek úgy, mintha minden tőletek függne, annak tudatában, hogy mindent Istenre kell bíznotok. Ti „szőjétek” a társadalom és egy szinodális egyház szövetét, amely kapcsolatokat teremt, megsokszorozva a szeretetet és az életet. Legyetek az élő Krisztus jelei, ne féljetek attól, amit az Úr kér tőletek, és attól se, hogy nagylelkűek legyetek Ővele. Nyíljatok meg Krisztusnak, hallgassátok Őt az ima csöndjében. Kísérjétek el azokat, aki törékenyebbek, vegyétek gondjaitokba a magányosokat, a menekülteket, a magukra hagyatottakat.

Legyetek egy testvéribb világ magvai! Legyetek nagyszívű családok! Legyetek az egyház befogadó arca! És kérlek benneteket, imádkozzatok, mindig imádkozzatok! Mária, a mi Édesanyánk siessen segítségetekre, amikor fogytán lesz borotok, legyen társatok a csönd és a megpróbáltatás idején, segítsen benneteket, hogy együtt járjatok Feltámadt Fiával.

Ferenc

Vasárnap, a Szent Péter téren megtartott hagyományos Úrangyala imádság alkalmával küldetéssel bocsátotta el a családokat az egyházfő. A Családok X. Világtalálkozójának védőszentjei az első boldoggá nyilvánított házaspár, Luigi és Maria Beltrame Quattrocchi voltak, az ő ereklyéiket csodálhatták meg, az ő életpéldájukból tanulhattak a résztvevők.

Egyházmegyénk is csatlakozott a római eseménysorozathoz. A pénteken Nagykárolyban tartott családos találkozót követően szombaton, 2022. június 25-én a nagybányai Krisztus Király templomban 18.30 órától hangzott el előadás a családok számára a római esemény kapcsán, amelyet Lepedus István egyházmegyei családpasztorációs referens tartott. Ezt követően a jelenlevők bekapcsolódtak a Szent Péter téri szentmise közvetítésbe, meghallgatták Fanea József segédlelkész tolmácsolásában a szentatya prédikációját.

Az együttlét a családok kötetlen beszélgetésével ér véget a Philia Oázis galériavendéglőben.

VIDEÓ

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo